Имат ли шанс биологичните храни на българския пазар? Save
Източник: Активни потребители
 
След няколкото кризи в областта на храните в Европа през последните години и все по-нарастващата употреба на най-различни нездравословни технологии при производството и предлагането на храни в глобален мащаб, търсенето на биологични храни в Европа и у нас се засилва все повече. България изостава в тези тенденции, но от гледна точка на потребителите, това изоставане трябва да се навакса, колкото е възможно по-бързо. Какво трябва да се направи, за да може българските потребители да се радват на богато разнообразие на предлагане и достъпност на биологично произведени храни?
 
В няколко поредни броя ви представяме част от резултатите от проучване сред експерти, проведено в рамките на проект на тема “Устойчиви нагласи и поведение по веригата на доставките на биологични продукти в България”, разработен от научен колектив от катедра “Стокознание” и катедра “Агробизнес” при Университета за национално и световно стопанство – гр. София, осъществен с финансовата подкрепа на фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката.
Проблеми по веригата на доставки на биологични продукти в България

Описаните от експертите участващи в проучването проблеми по веригата на доставки могат да бъдат обобщени по следния ред:

На етап производство:
Биологичните продукти се произвеждат в малки количества и беден асортимент. Това, заедно с липсата на ритмичност на доставката, е една от причините тези продукти да не се предлагат в големите търговски вериги;
Липса на мотивация сред производителите за увеличаване на биологичното производство, в резултат на ниската популярност и слабото търсене на биологични продукти на пазара, както и на недостатъчната държавна подкрепа в тази област;
Контролните (сертифициращи) органи и акредитираните лаборатории за анализ на биологични храни са недостатъчни в страната.

На етапите дистрибуция и търговия на дребно:
В търговската мрежа биологичните продукти не се разграничават и се предлагат на едно и също място, заедно с конвенционалните, дори и с продукти, съдържащи генетично модифицирани съставки. В голяма част от случаите това е резултат от непознаването на биологичното производство от дистрибуторите, търговците на едро и дребно. Всички те се нуждаят от допълнителна информация и обучение за същността на биологичното производство и различието на продуктите от обикновените;
Дистрибуцията на биологични продукти в страната не е развита добре. Търговците на дребно зареждат малки количества, което е свързано с оскъпяване на продукта. Разходите за това, в голяма част от случаите, са за сметка на производителя;
Вносителите също са изправени пред проблема да осигурят ефективна логистика за малки количества продукти, а това повишава цената на им.

На етап продажба:
Българските потребители не познават биологичните продукти и като следствие търсенето им на пазара е слабо. В тази връзка, те също се нуждаят от допълнителна информация и обучение;
Култура на хранене, свързана с използване на биологичните продукти в България все още не е създадена и затова употребата на такива храни е изключително малка;
Потреблението на биологични продукти се свързва с по-високи доходи. Малко са потребителите в страната, имащи финансовата възможност за такава покупка;
Липсата на контрол и злоупотребата с определенията “еко” или “био” води до намаляване на доверието на потребителите в биологичния продукт и неговите предимства;