Въпрос - придобиване на специалност диетолог Save
Здравейте! Ще ви бъда много благодарен, ако можете да ми обясните как се става диетолог и специалист по хранене. Какво трябва да се учи още от училище до дипломирането със специалност диетолог? Важат ли оценките от гимназиалния етап? Чувал съм, че биологията и химията са основните предмети за изучаване.

Отговор

 В България дипломиран диетолог може да стане само лекар защитил специалност „Хранене и Диететика”. Броя на специализациите се определя от Регионалните Центрове по Здравеопазване и се одобрява от Министъра на Здравето. Зачисляването за специализация става след полагане на изпит и оценка над 4,50. Курсът на обучение е 3-годишен. След завършване на специализацията се полага Държавен изпит по специалността.

За конкретна информация може да прегледате НАРЕДБА № 34 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г.

Закона разрешава и на специалисти по Здравни грижи, завършили Медицински колеж с квалификационна степен – Бакалавър да придобият допълнителна специализация в тази област:

1.1. Наименование на специалността – Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене.

1.2. Продължителност на обучението – 1 (една) година.

1.3.Изисквано базово образование за допускане до обучение - образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”

Т.е. вие трябва да завършите медицинско образование със степен бакалавър (медицинска сестра) или магистър (лекар), за да имате право да практикувате в областта на здравословното и диетично хранене. 

Курсове с такава насоченост има и в Националната Спортна Академия в специалността "Кинезитерапия".